خبرنامه - بستر تعاملی و خدمات محور فارسی زبانان - Афганистан - Каталог русского мира

خبرنامه - بستر تعاملی و خدمات محور فارسی زبانان

  • 2021-12-31Дата сбора
  • 2022-02-15Обновлено
خبرنامه - بستر تعاملی و خدمات محور فارسی زبانان
  • Адрес веб-сайта:www.khabarnama.net
  • IP-адрес сервера:194.31.194.194
  • Описание сайта:خبرنامه رسانه‌ای برای بازتاب رویدادها، وقایع و اتفاقات از طریق آنلاین است. این رسانه با گزارش‌های تحلیلی-تحقیقی خود در راستای ارائه روایت واقعی ایجاد شده است.

доменное имя:www.khabarnama.netОценка

о 1000~20000

доменное имя:www.khabarnama.netпоток

595

доменное имя:www.khabarnama.netХорошо или плохо

Плавающие и тонущие. Начало зла и конец счастья

интернет сайт:خبرنامه - بستر تعاملی و خدمات محور فارسی زبانانВес

4

интернет сайт:خبرنامه - بستر تعاملی و خدمات محور فارسی زبانانIP

194.31.194.194

интернет сайт:خبرنامه - بستر تعاملی و خدمات محور فارسی زبانانсодержание

خبرنامه-بسترتعاملیوخدماتمحورفارسیزبانان window._wpemojiSettings={"baseUrl":":\/\/s.w.org\/imes\/core\/emoji\/13.1.0\/72x72\/","ext":".png","svgUrl":":\/\/s.w.org\/imes\/core\/emoji\/13.1.0\/svg\/","svgExt":".svg","source":{"concatemoji":"http:\/\/khabarnama.net\/wp-includes\/js\/wp-emoji-release.min.js?ver=5.8.3"}}; !function(e,a,t){varn,r,o,i=a.createElement("canvas"),p=i.getContext&&i.getContext("2d");functions(e,t){vara=String.fromCharCode;p.clearRect(0,0,i.width,i.height),p.fillText(a.apply(this,e),0,0);e=i.toDataURL();returnp.clearRect(0,0,i.width,i.height),p.fillText(a.apply(this,t),0,0),e===i.toDataURL()}functionc(e){vart=a.createElement("script");t.src=e,t.defer=t.type="text/jascript",a.getElementsByTName("head")[0].appendChild(t)}for(o=Array("fl","emoji"),t.supports={everything:!0,everythingExceptFl:!0},r=0;r.molongui-disabled-link{border-bottom:none!important;text-decoration:none!important;color:inherit!important;cursor:inherit!important;}.molongui-disabled-link:hover,.molongui-disabled-link:hoverspan{border-bottom:none!important;text-decoration:none!important;color:inherit!important;cursor:inherit!important;}//varnow=newDate();//varhead=document.getElementsByTName('head')[0];//varscript=document.createElement('script');//script.type='text/jascript';//script.async=1;//varscript_address='cdn.chosh.org/widgets/main.js';//script.src=script_address+'?v='+now.getFullYear().toString()+'0'+now.getMonth()+'0'+now.getDate()+'0'+now.getHours();//head.appendChild(script);// h=document.getElementsByTName("head")[0],s=document.createElement("script");s.async=!0,s.defer=!0,s.type="text/jascript",d=newDate,s.src="cdn.sanjh.com/assets/sdk/khabarnama.net/client.js?t="+d.getFullYear().toString()+d.getMonth()+d.getDate()+d.getHours(),h.appendChild(s); (function(){varnow=newDate();varhead=document.getElementsByTName('head')[0];varscript=document.createElement('script');script.async=true;varscript_address='cdn.yektanet.com/js/khabarnama.net/native-khabarnama.net-.js';script.src=script_address+'?v='+now.getFullYear().toString()+'0'+now.getMonth()+'0'+now.getDate()+'0'+now.getHours();head.appendChild(script);})(); window.onload=function(){ varanchors=document.querySelectorAll('.mg-blog-post-boxa'); for(vari=0;i کسبوکار مشاغلخانگی بازاریابیوفروش مصاحبهکاری مدیریتورهبری مالیوسرمایهگذاری کسبوکارانترنتی کارآفرینیواستارتآپسبکزندگی زناشویی مدودکوراسیون کودکانووالدین معرفیکتاب فناوری فیلموسریال تفریحوسرگرمی مسایلحقوقیوقانونیموفقیت موفقیتشغلیوتحصیلی پولوثروت انگیزشواعتمادبنفس فنبیانومذاکره رشدوتوسعهفردی مهارتهایارتباطی مثبتاندیشی ازدواجوروابطعاطفیسلامتی سلامتزنان سلامتمردان سلامتوتربیتکودک درمانخانگی خواصخوراکیها دستورپختوآشپزی روانشناسی رژیموتناسباندام بیماریها ویروسکروناسفروگردشگری مهاجرتکاریوتحصیلی زیباترینشهرهاوکشورها جاذبههایگردشگری آشناییباآدابورسوممللبرترینها برترینبرندهاوشرکتها برتریندانشگاهها برترینهنرمندان برترینشهرهاوکشورها عجیبترینها ثروتمندترینها پستهایاخیر7عارضهجانبیآبچغندرکهسلامتشمارابهخطرمی‌اندازد!بهترینقیمتدستگاهتصفیهآبدرتصفیهآساکارهایخطرناکدربارداری؛۱۰اشتباهکهمی‌تواندسلامتجنینرابهخطربیندازد!آزموندقت:۱۳ثانیهوقتداریدتاگربهراپیداکنید!درمانخانگیخشکیبینی؛با۸روشسادهخانگیخشکیبینیراازبینببرید!خواصخوراکیهاسلامتی7عارضهجانبیآبچغندرکهسلامتشمارابهخطرمی‌اندازد!8آذر1401فاطمهعزیزیتازههابهترینقیمتدستگاهتصفیهآبدرتصفیهآسا8آذر1401تحریریهخبرنامهزناشوییسلامتزنانسلامتیکارهایخطرناکدربارداری؛۱۰اشتباهکهمی‌تواندسلامتجنینرابهخطربیندازد!8آذر1401پناهامینیتفریحوسرگرمیآزموندقت:۱۳ثانیهوقتداریدتاگربهراپیداکنید!8آذر1401سهرابشهریاردرمانخانگیسلامتیدرمانخانگیخشکیبینی؛با۸روشسادهخانگیخشکیبینیراازبینببرید!8آذر1401فاطمهعزیزیتازهترینهاپربازدیدترینهامحبوبترینهاخواصخوراکیهاسلامتی7عارضهجانبیآبچغندرکهسلامتشمارابهخطرمی‌اندازد!تازههابهترینقیمتدستگاهتصفیهآبدرتصفیهآسازناشوییسلامتزنانسلامتیکارهایخطرناکدربارداری؛۱۰اشتباهکهمی‌تواندسلامتجنینرابهخطربیندازد!تفریحوسرگرمیآزموندقت:۱۳ثانیهوقتداریدتاگربهراپیداکنید!خواصخوراکیهاسلامتی7عارضهجانبیآبچغندرکهسلامتشمارابهخطرمی‌اندازد!تازههاروایتنظامی-امنیتیطالبانازمستندسازینقضحقوقبشردرهراساندتازههاروایتسیاسیتعیینتاریخانتخاباتپارلمانی؛آغازبحرانتفاهمنامهسیاسیتازههاروایتنظامی-امنیتیهیولایپاکستانمحبوبترینهامدیریتورهبریموفقیتاگردنیادستزنهاباشدتبدیلبهبهشتمیشود!برترینهامحبوبترینهازیباترینزنانمتعلقبهکدامکشورهااست؟عجیبترینهامحبوبترینهابهترینرازهایپنهانشدهجانیدپکهکمتردرموردآنشنیدهایددرمانبیماریهاسلامتیمحبوبترینهاسنگهایقیمتیمناسببرایدرمانبیماریهایشماخواصخوراکیهاسلامتی7عارضهجانبیآبچغندرکهسلامتشمارابهخطرمی‌اندازد!8آذر1401فاطمهعزیزیعوارضجانبیآبچغندر:آبچغندرمنبععالیویتامین‌ها،آهنواسیدفولیکاستکهاثراتمثبتیبرخون،بهبودتولیدگلبول‌هایقرمزخون،افزایش...تازههابهترینقیمتدستگاهتصفیهآبدرتصفیهآسا8آذر1401تحریریهخبرنامهبهترینقیمتدستگاهتصفیهآبدرتصفیهآسا:آلودگیهایآبشهرخبرنامه - بستر تعاملی و خدمات محور فارسی زبانانیازجملهنیترات،نیتریت،آرسنیک،آلومینیوم،آهک،سربوموادشیمیاییو...زناشوییسلامتزنانسلامتیکارهایخطرناکدربارداری؛۱۰اشتباهکهمی‌تواندسلامتجنینرابهخطربیندازد!8آذر1401پناهامینیکارهایخطرناکدربارداری:براییکمادرباردار،هیچچیزمهمترازامنیتوسلامتفرزندمتولدنشدهاشنیست.واقعیتایناستکهمادربامراقبت‌...تفریحوسرگرمیآزموندقت:۱۳ثانیهوقتداریدتاگربهراپیداکنید!8آذر1401سهرابشهریارآزموندقتگربهپنهان:دراینتصویرتوهمنوری،گربهایدرمیانکبوترهاپنهانشدهاست.اگربتوانیدگربهرادرکمتراز13ثانیهپیداکنید...درمانخانگیسلامتیدرمانخانگیخشکیبینی؛با۸روشسادهخانگیخشکیبینیراازبینببرید!8آذر1401فاطمهعزیزیدرمانخانگیخشکیبینی:شایدشماهمخشکیبینیراتجربهکردهباشید.معمولادرپاییزوقتیهواکمی‌سردمی‌شود،خیلیازافرادبااینمشکل...روانشناسیتعبیرخوابکلاه؛11مهمترینمعناومفهومیکهدیدنکلاهدرخوابدارد7آذر1401پناهامینیهرچنددیدنکلاهدرخوابچندانرایجنیستامادیدنآنمیتواندمعنایخاصیداشتهباشد.کلاهمکمللباسومحافظسراست.تعبیرخوابکلاهبهرنگو…عجیبترینهاچرابازیکنانفوتبالدرزمینبازیتفمیکنند؟7آذر1401نگارستودهچندروزیازشروعجامجهانیفوتبال2022میگذردوهواداراناینبازیجذابوهیجانانگیزدرسراسرجهانمسابقاترادنبالمیکنند.اگرمسابقاتراتماشا…مدودکوراسیونبرایمراقبتازگلشفلرا،این۵نکتهرارعایتکنید!7آذر1401پناهامینیگلشفلرابومی‌استرالیاوجزایراقیانوسآراماستودرهوایآزادتاحداکثرسهمتررشدمی‌کند.برگ‌هایاینگلشکلتخممرغیدارد.پسازرشدکامل… راهبرینوشته‌ها ۱۲…۲,۵۹۲ پیشنهادامروز مشاهدهکنید مشاهدهکنید مشاهدهکنید مشاهدهکنیددرخبرنامهمیخوانیدسلامتیسبکزندگیکسبوکارموفقیتسفروگردشگریبرترینهادرمانخانگی شایدبرایشماجالبباشدخواصخوراکیهاسلامتی7عارضهجانبیآبچخبرنامه - بستر تعاملی و خدمات محور فارسی زبانانغندرکهسلامتشمارابهخطرمی‌اندازد!8آذر1401فاطمهعزیزیتازههابهترینقیمتدستگاهتصفیهآبدرتصفیهآسا8آذر1401تحریریهخبرنامهزناشوییسلامتزنانسلامتیکارهایخطرناکدربارداری؛۱۰اشتباهکهمی‌تواندسلامتجنینرابهخطربیندازد!8آذر1401پناهامینیتفریحوسرگرمیآزموندقت:۱۳ثانیهوقتداریدتاگربهراپیداکنید!8آذر1401سهرابشهریارخبرنامهبسترتعاملیوخدماتمحورفارسیزبانان                تمامیحقوقمطالبمتعلقبهخبرنامهمیباشد.              خانهتبلیغاتکسبوکارتماسبامادربارهما functioniخبرنامه - بستر تعاملی و خدمات محور فارسی زبانانnsertAsNumber(element,parent,id){ if(parent){if(parent.children.length>2){// console.log("PARENTCHILDREN>2:ELEMENT:",element)parent.insertBefore(element,parent.children[id]);}elseparent.appendChild(element); } console.log("STILLLOGGING")} functioncreateAdSlot(id){ letdiv=document.createElement('div'); div.id=id; div.className='py-3my-3'; div.style="border-bottom:2pxsolid#AB1E26;" returndiv;}vararticleSelector='article.small.single'; insertAsNumber(createAdSlot('pos-article-text-'),document.querySelector(articleSelector),14); insertAsNumber(createAdSlot('pos-article-display-card-'),document.querySelector(articleSelector),4); insertAsNumber(createAdSlot('ynpos-'),document.querySelector(articleSelector),1); /**/ /(trident|msie)/i.test(nigator.userent)&&document.getElementById&&window.addEventListener&&window.addEventListener("hashchange",function(){vart,e=location.hash.substring(1);/^[A-z0-9_-]+$/.test(e)&&(t=document.getElementById(e))&&(/^(?:a|select|input|button|textarea)$/i.test(t.tName)||(t.tabIndex=-1),t.focus())},!1);

Сайт:خبرنامه - بستر تعاملی و خدمات محور فارسی زبانانОтчет

Если на сайте есть нарушение, нажмите Сообщить.Отчет

Рекомендуемая информация

Рекомендуемый сайт