دیجیاتو - هر لحظه با اخبار فناوری - Афганистан - Каталог русского мира

دیجیاتو - هر لحظه با اخبار فناوری

  • 2021-12-31Дата сбора
  • 2022-02-15Обновлено
دیجیاتو - هر لحظه با اخبار فناوری
  • Адрес веб-сайта:www.digiato.com
  • IP-адрес сервера:46.102.130.225
  • Описание сайта:مرجع اخبار فناوری. رسانه ای برای توسعه سبک زندگی دیجیتالی از گوشی، لپ تاپ و دوربین گرفته تا پهپاد، ماشین، کسب و کار و شبکه های اجتماعی

доменное имя:www.digiato.comОценка

о 5000~500000

доменное имя:www.digiato.comпоток

335

доменное имя:www.digiato.comХорошо или плохо

Хотя название достойное. Прибыль трудно получить неудача приносит удачу

интернет сайт:دیجیاتو - هر لحظه با اخبار فناوریВес

1

интернет сайт:دیجیاتو - هر لحظه با اخبار فناوریIP

46.102.130.225

интернет сайт:دیجیاتو - هر لحظه با اخبار فناوریсодержание

if(window.top!==window.self)window.top.location.replace(window.self.location.href); // دیجیاتو-هرلحظهبااخبارفناوری { "@context":"schema.org", "@graph":[ { "@type":"WebSite", "@id":"digiato.com/#website", "url":"digiato.com/", "name":"دیجیاتو", "description":"هرلحظهبااخبارفناوری", "inLangue":"fa-IR" }, { "@type":"CollectionPe", "@id":"digiato.com/#webpe", "url":"digiato.com/", "name":"دیجیاتو-هرلحظهبااخبارفناوری", "isPartOf":{ "@id":"digiato.com/#website" }, "description":"مرجعاخبارفناوری.رسانهایبرایتوسعهسبکزندگیدیجیتالیازگوشی،لپتاپودوربینگرفتهتاپهپاد،ماشین،کسبوکاروشبکههایاجتماعی", "breadcrumb":{ "@id":"digiato.com/#breadcrumb" }, "inLangue":"fa-IR", "potentialAction":[ { "@type":"ReadAction", "target":[ "digiato.com/" ] } ] }, { "@type":"ItemList", "url":"digiato.com", "itemListElement":[ { "@type":"ListItem", "position":1, "url":"digiato.com/article/2022/06/24/xiaomi-history" }, { "@type":"ListItem", "position":2, "url":"digiato.com/article/2022/06/24/what-do-we-know-about-uranus" }, { "@type":"ListItem", "position":3, "url":"digiato.com/article/2022/06/24/nio-audi-es6" }, { "@type":"ListItem", "position":4, "url":"digiato.com/article/2022/06/24/covid-vaccines-sed-nearly-20-million-lives" }, { "@type":"ListItem", "position":5, "url":"digiato.com/article/2022/06/24/myoshirt-wearable-arm-muscles" }, { دیجیاتو - هر لحظه با اخبار فناوری"@type":"ListItem", "position":6, "url":"digiato.com/article/2022/06/24/%d9%88%db%8c%d8%ac%db%8c%d8%a7%d8%aa%d9%88-%d9%86%d9%82%d8%af-%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-doctor-strange-2-%d9%85%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%b9%d8%ac%db%8c%d8%a8-%d8%a2%d9%82" }, { "@type":"ListItem", "position":7, "url":"digiato.com/article/2022/06/24/mercedes-vw-ok-ice-ban-2035" }, { "@type":"ListItem", "positدیجیاتو - هر لحظه با اخبار فناوریion":8, "url":"digiato.com/article/2022/06/24/suzuki-alto-lapin-lc-debut-cute-kei-car" }, { "@type":"ListItem", "position":9, "url":"digiato.com/article/2022/06/24/convert-pdf-to-zip" }, { "@type":"ListItem", "position":10, "url":"digiato.com/article/2022/06/24/best-gangster-movies-ranked" }, { "@type":"ListItem", "position":11, "url":"digiato.com/article/2022/06/24/best-android-tv-apps" }, { "@type":"ListItem", "position":12, "url":"digiato.com/article/2022/06/24/spotifys-new-live-events-feed-highlights-concerts-near" }, { "@type":"ListItem", "position":13, "url":"digiato.com/article/2022/06/24/apple-headset-launch-date" }, { "@type":"ListItem", "position":14, "url":"digiato.com/article/2022/06/24/spacex-rocket-launch-can-lead-to-aurora-like-lights-in-sky" }, { "@type":"ListItem", "position":15, "url":"digiato.com/article/2022/06/24/binance-ceo-changpeng-zhao-doesnt-care-about-money" }, { "@type":"ListItem", "position":16, "url":"digiato.com/article/2022/06/18/msi-meg-infinite-x-11td-overview" }, { "@type":"ListItem", "position":17, "url":"digiato.com/article/2022/06/14/dji-mini-3-pro-camera-drone-review" }, { "@type":"ListItem", "position":18, "url":"digiato.com/article/2022/06/14/xvision-50xyu725-smart-tv-review" }, { "@type":"ListItem", "position":19, "url":"digiato.com/article/2022/06/05/microsoft-surface-laptop-studio-review-2" }, { "@type":"ListItem", "position":20, "url":"digiato.com/article/2022/06/01/toshiba-x300-n300-s300-hdd-hands-on-review" } ] } ] } //// !function(){ vare,t,n,i,r={ passive:!0, capture:!0 }, a=newDate, o=function(){ i=[],t=-1,e=null,f(addEventListener) }, c=function(i,r){ e||(e=r,t=i,n=newDate,f(removeEventListener),u()) }, u=function(){ if(t>=0&&t1e12?newDate:performance.now())-e.timeStamp; "pointerdown"==e.type?function(e,t){ varn=function(){ c(e,t),a() }, i=function(){ a() }, a=function(){ removeEventListener("pointerup",n,r),removeEventListener("pointercancel",i,r) }; addEventListener("pointerup",n,r),addEventListener("pointercancel",i,r) }(t,e):c(t,e) } }, f=function(e){ ["mousedown","keydown","touchstart","pointerdown"].forEach((function(t){ returne(t,s,r) })) }, p="hidden"===document.visibilityState?0:1/0; addEventListener("visibilitychange",(functione(t){ "hidden"===document.visibilityState&&(p=t.timeStamp,removeEventListener("visibilitychange",e,!0)) }),!0); o(),self.webVitals={ firstInputPolyfill:function(e){ i.push(e),u() }, resetFirstInputPolyfill:o, getfirstHiddenTime(){ returnp } } }(); varss=window.document.createElement('link'),ref=window.document.getElementsByTName('head')[0];ss.rel='stylesheet';ss.href='digiato.com/wp-content/themes/digiu/dist/css/digiu-rest.min.css?v=2.10';ss.media='onlyx';ref.appendChild(ss);setTimeout(function(){ss.media='all';},0); دیجیاتوشبجستجو تکنولوژی موبایل تبلت لپتاپ دوربین گجتها نرمافزارواپلیکیشن کامپیوتروسختافزار لوازمخانگیهوشمند اینترنتوشبکه هوشمصنوعی اخبارفناوریایران کریپتوکارنسی امنیت برچسب‌هایپرکاربرد:اپلسامسونگگوگلشیائومیبازیپهپادخودرو اخبارخودرو آموزشخودرو معرفیوبررسیخودرو قیمتوشرایطفروش موتوراسپرت برچسب‌هایپرکاربرد:مدیرانخودروسایپاایرانخودرونقدوبررسی‌ بررسیموبایل بررسیتبلت بررسیلپتاپ بررسیسختافزار بررسیتلویزیون بررسیپوشیدنی بررسیاسپیکروهدفونویدیو سیلیکون دیجیتک اکوسیستم دیجیداکس بررسیوجعبهگشاییآموزش ویندوز آفیس اندروید مک لینوکس وبواینترنت آیفودیجیاتو - هر لحظه با اخبار فناورینوآیپد آموزشامنیت عکاسیوتدوین شبکههایاجتماعی برچسب‌هایپرکاربرد:واتساپاینستاگرامفتوشاپراهنمایخریدعلمی انرژی سلامت نجوموفضا محیطزیست میانرشتهای برچسب‌هایپرکاربرد:اسپیسایکسناساکروناکسبوکار بازاریابی کارآفرینی استراتژیرشد مالیوسرمایهگذاری برچسب‌هایپرکاربرد:استیوجابزایلانماسکاستارتاپمارکزاکربرگدیجیاتو تبلیغات دربارهما شرایطبازنشر موقعیت‌هایشغلی شرایطخدمترسانی واردشویدیاحسابتازهبسازید ورود/ثبت‌نام دیجیاتوتکنولوژی موبایل تبلت لپتاپ دوربین گجتها نرمافزارواپلیکیشن کامپیوتروسختافزار لوازمخانگیهوشمند اینترنتوشبکه هوشمصنوعی اخبارفناوریایران کریپتوکارنسی امنیت برچسب‌هایپرکاربرد:اپلسامسونگگوگلشیائومیبازیپهپادخودرو اخبارخودرو آموزشخودرو معرفیوبررسیخودرو قیمتوشرایطفروش موتوراسپرت برچسب‌هایپرکاربرد:مدیرانخودروسایپاایرانخودرونقدوبررسی‌ بررسیموبایل بررسیتبلت بررسیلپتاپ بررسیسختافزار بررسیتلویزیون بررسیپوشیدنی بررسیاسپیکروهدفونویدیو سیلیکون دیجیتک اکوسیستم دیجیداکس بررسیوجعبهگشاییآموزش ویندوز آفیس اندروید مک لینوکس وبواینترنت آیفونوآیپد آموزشامنیت عکاسیوتدوین شبکههایاجتماعی برچسب‌هایپرکاربرد:واتساپاینستاگرامفتوشاپراهنمایخریدعلمی انرژی سلامت نجوموفضا محیطزیست میانرشتهای برچسب‌هایپرکاربرد:اسپیسایکسناساکروناکسبوکار بازاریابی کارآفرینی استراتژیرشد مالیوسرمایهگذاری برچسب‌هایپرکاربرد:استیوجابزایلانماسکاستارتاپمارکزاکربرگدیجیاتو تبلیغات دربارهما شرایطبازنشر موقعیت‌هایشغلی شرایطخدمترسانی ورود جستجوشب داستانتولدشیائومی؛ازتولیدگوشیولوازمخانگیتاورودبهبازارخودرو۵ساعتپیشدرموردسیاره‌یاورانوسچهمی‌دانیم؟۶ساعتپیش شکایتآئودیازشرکتچینینیودردادگاهمونیخآلمان مطالعهجدید:واکسن‌هایکرونادرسال2021جان20میلیوننفررانجاتداده‌اند اینعضلهپوشیدنی،قدرتبازوهاراافزایشمی‌دهد[تماشاکنید] درموردسیاره‌یاورانوسچهمی‌دانیم؟۶ساعتپیششکایتآئودیازشرکتچینینیودردادگاهمونیخآلمان۳ساعتپیش آخرینمطالب شکایتآئودیازشرکتچینینیودردادگاهمونیخآلمان نوشته سعیدعلیپور ۳ساعتپیش آئودیازبهجریانانداختنیکپروندهحقوقیدردادگاهمونیخعلیهشرکتچینینیو(NIO)خبردادهاست.بهگفتهآئودی،نامدومدلES6وES8ازشرکتنیوشباهتزیادیبهناممدل‌هایS6وS8ازاینبرندلوکسآلمانیدارد.شایدبدانیددومدلES6وES8دردستهکراس‌اوورهایبرقی... سلامت،علمی مطالعهجدید:واکسن‌هایکرونادرسال2021جان20میلیوننفررانجاتداده‌اند مرضیهفرجی ۰ ۳ساعتپیش مرضیهفرجی-۳ساعتپیش مطالعهجدیدمحققان«امپریالکالج»لندننشانمی‌دهدواکسن‌هایکروناازمرگحدود20میلیوننفردرسال2021جلوگیری... ویجیاتو:نقدفیلمDoctorStrange2|ماجراجوییعجیبآقایجادوگر ویجیاتو ۴ساعتپیش فیلم«DoctorStrange2»یادکتراسترنجدرچندجهانیدیوانگی،اگرچهازنظرتکنیکیخوبساختهشدهاست،اماسبکوفرمرابهداستانسراییترجیحمی‌دهدوبهیکفیلمپرهرجومرجباتأثیراحساسیکممنجرمی‌شود.درویجیاتوبخوانید تکنولوژی،سلامت،علمی،گجتها اینعضلهپوشیدنی،قدرتبازوهاراافزایشمی‌دهد[تماشاکنید] نیماجلالی ۰ ۴ساعتپیش نیماجلالی-۴ساعتپیش محققاندانشگاهETHZurichسوییسگجتپوشیدنیطراحیکرده‌اندکهمی‌تواندزوربازویافرادراتقویتکندوهمبرای... کارآفرینی،کسبوکار داستانتولدشیائومی؛ازتولیدگوشیولوازمخانگیتاورودبهبازارخودرو احمدرضافرهبد ۰ ۵ساعتپیش احمدرضافرهبد-۵ساعتپیش کمترکسیاستکهگوشیهایشیائومیرانشناسد.اینبرنددرسال‌هایاخیرتوانستهاستباتولیدگوشیها... اخبارخودرو،خودرو حمایتعجیبفولکسواگنومرسدسبنزازطرحممنوعیتفروشخودروهایبنزینی سعیدعلیپور ۰ ۵ساعتپیش سعیدعلیپور-۵ساعتپیش هفتهقبلکمیسیوناروپابهطرحپیشنهادیممنوعیتفروشخودروهایجدیددرون‌سوزازسال2035رایمثبتداد.اینطرح... علمی،نجوموفضا درموردسیاره‌یاورانوسچهمی‌دانیم؟ فاطمهبقائیسریزدی ۰ ۶ساعتپیش فاطمهبقائیسریزدی-۶ساعتپیش اورانوسهفتمینسیاره‌یدورازخورشیدوسبک‌ترینسیارهدربینغول‌هایگازییاسیاراتمشتری‌ساناست.سیاراتمشتری‌سانمشتری،... اخبارخودرو،خودرو 315میلیونتومانبرایسوزوکیآلتولاپینLC؛میکروکاریازسرزمینآفتابتابان سعیدعلیپور ۰ ۶ساعتپیش سعیدعلیپور-۶ساعتپیش درکشورژاپنیککلاسخودروییجالبتحتعنوانKeiوجوددارد.برایاینکلاسازنظرابعاد،حجمموتور... آموزش،وبواینترنت چگونهفایل‌هایPDFرابهZIPتبدیلکنیم؟ امیرامامجمعه ۰ ۷ساعتپیش امیرامامجمعه-۷ساعتپیش PDFیکیازمحبوب‌ترینفرمت‌هایمورداستفادهبرایبهاشتراک‌گذاریاسنادومتونمحسوبمی‌شودکهکاربردروزمرهزیایدارد.... روزیاتو:۱۰فیلمگانگستریبرترتاریخسینما؛ازReservoirDogsتاTheGodfather:PartII روزیاتو ۷ساعتپیش درادامهاینمطلبقصدداریمشمارابا۱۰موردازبهترینفیلمهایگانگستریتاریخسینماآشناکنیمکههمگانبرسرآنهاتوافقدارند.درروزیاتوبخوانید تکنولوژی،نرمافزارواپلیکیشن 27برنامهکاربردیاندرویدتیویکهبایدرویتلویزیونخودداشتهباشید محمدقریشی ۲ ۸ساعتپیش محمدقریشی-۸ساعتپیش درسال‌هایاخیراکثرتلویزیون‌هاهوشمندشده‌اندورویبسیاریازآن‌هاسیستمعاملگوگلیعنیاندرویدتیوینصب... تکنولوژی،نرمافزارواپلیکیشن اسپاتیفایباقابلیتLiveEventsFeedبرگزاریکنسرت‌هارااطلاع‌رسانیمی‌کند نیماجلالی ۰ ۸ساعتپیش نیماجلالی-۸ساعتپیش اسپاتیفایباامکانبرگزاریمجددکنسرت‌هادرکشورهایمختلف،تصمیمگرفتهقابلیتجدید«LiveEventsFeed»راجایگزینConcertHub... تکنولوژی،گجتها مینگ-چیکو:هدستواقعیتترکیبیاپلاحتمالاژانویه2023ازراهمی‌رسد نیماجلالی ۰ ۹ساعتپیش نیماجلالی-۹ساعتپیش اپلچندینپروژهآینده‌نگرانهوجذابدردستتوسعهداردکهیکیازآن‌ها،هدستواقعیتترکیبیاینکمپانیاست.... علمی،نجوموفضا تشکیلشفقمصنوعیباپرتابراکتفالکون9اسپیساکسبهجوزمین آرشتهرانی ۰ ۹ساعتپیش آرشتهرانی-۹ساعتپیش بدونشکشفق‌هایقطبییکیاززیباترینپدیده‌هایطبیعیاینکرهخاکیهستندکهمعمولاازبرخوردشدیدذراتباردار... تکنولوژی،کریپتوکارنسی مدیرعاملوبنیانگذارمیلیاردربایننس:بهپولاهمیتنمی‌دهم جوادتاجی ۰ ۱۰ساعتپیش جوادتاجی-۱۰ساعتپیش چانگپنگژائو،بنیانگذارومدیرعاملمیلیاردربایننس(Binance)کهباثروت20.6میلیارددلاری،ازثروتمندترینچهره‌هادردنیای... راهبرینوشته‌ها 123456…7,075بعدی پربازدیدترین‌هاکشفگونهجدیدشکارچیغول‌پیکروباستانی«سگخرسی»درفرانسهباستان‌شناسانپسازسال‌هاتلاشبالاخرهوارداتاقمرموزیدرزیریکمعبدباستانیشدندبوگاتیویرونکریسرونالدوتوسطمحافظشخصیبهفنارفت!بزرگترینهواپیمایدنیاششمینپروازآزمایشیخودراانجامداد[تماشاکنید]ویدیویپرتابشدنبهجوزمینباسرعت1600کیلومتربرساعت[تماشاکنید] پربحث‌ترین‌هاراهنمایخریدگوشیموبایل8211;تیر۱۴۰۱ثبت‌نامسایپا1401:پیشفروشکوییکسایناوشاهینبدونقرعهکشیآخرینشرایطفروشمدیرانخودرو:افزایشقیمت15تا67میلیونتومانیکلیهمحصولاتاعلامشدسیاهچالهوهرچهبایدازآنبدانیدداستانزندگی«نیکولاتسلا»،دانشمندنابغه‌ایکهبهحقخودنرسید بررسی‌ها مشاهده همهبررسی‌ها معرفیکیسگیمینگMSIMEGInfiniteX بررسیپهپادDJIMini3Pro؛بهترینپهپادکوچک بررسیتلویزیونایکسویژن50XYU725؛کیفیتفراترازانتظار بررسیمایکروسافتسرفیسلپ‌تاپاستودیو بررسی‌ها معرفیکیسگیمینگMSIMEGInfiniteXنوشتهنیماجلالی ۰ شنبه،۲۸خرداد۱۴۰۱ نیماجلالی-شنبه،۲۸خرداد۱۴۰۱ بررسیپهپادDJIMini3Pro؛بهترینپهپادکوچکنوشتهحمیدمقدسی ۰ سهشنبه،۲۴خرداد۱۴۰۱ حمیدمقدسی-سهشنبه،۲۴خرداد۱۴۰۱ بررسیتلویزیونایکسویژن50XYU725؛کیفیتفراترازانتظارنوشتهحمیدمقدسی ۰ سهشنبه،۲۴خرداد۱۴۰۱ حمیدمقدسی-سهشنبه،۲۴خرداد۱۴۰۱ بررسیمایکروسافتسرفیسلپ‌تاپاستودیونوشتهنیماجلالی ۰ یکشنبه،۱۵خرداد۱۴۰۱ نیماجلالی-یکشنبه،۱۵خرداد۱۴۰۱ باسهمدلهارددیسکتوشیبابرایکاربردهایمختلفآشناشویدنوشتهنیماجلالی ۰ چهارشنبه،۱۱خرداد۱۴۰۱ نیماجلالی-چهارشنبه،۱۱خرداد۱۴۰۱ مشاهدهدیگرمطالببررسی‌ها خودرومشاهدههمه شکایتآئودیازشرکتچینینیودردادگاهمونیخآلمان۳ساعتپیش حمایتعجیبفولکسواگنومرسدسبنزازطرحممنوعیتفروشخودروهایبنزینی۵ساعتپیش 315میلیونتومانبرایسوزوکیآلتولاپینLC؛میکروکاریازسرزمینآفتابتابان۶ساعتپیش نسلجدیدپژو408رونماییشد؛تبدیلنواده405بهیککراساوورکوپهپنجشنبه،۰۲تیر۱۴۰۱ نگاهیبرمشخصاتوانتآریسان۲ایران‌خودروباموتوردوگانه‌سوزپنجشنبه،۰۲تیر۱۴۰۱ خودرو شکایتآئودیازشرکتچینینیودردادگاهمونیخآلماننوشتهسعیدعلیپور ۰ ۳ساعتپیش سعیدعلیپور-۳ساعتپیش حمایتعجیبفولکسواگنومرسدسبنزازطرحممنوعیتفروشخودروهایبنزینینوشتهسعیدعلیپور ۰ ۵ساعتپیش سعیدعلیپور-۵ساعتپیش 315میلیونتومانبرایسوزوکیآلتولاپینLC؛میکروکاریازسرزمینآفتابتاباننوشتهسعیدعلیپور ۰ ۶ساعتپیش سعیدعلیپور-۶ساعتپیش نسلجدیدپژو408رونماییشد؛تبدیلنواده405بهیککراساوورکوپهنوشتهسعیدعلیپور ۰ پنجشنبه،۰۲تیر۱۴۰۱ سعیدعلیپور-پنجشنبه،۰۲تیر۱۴۰۱ نگاهیبرمشخصاتوانتآریسان۲ایران‌خودروباموتوردوگانه‌سوزنوشتهسپهرزنگنه ۰ پنجشنبه،۰۲تیر۱۴۰۱ سپهرزنگنه-پنجشنبه،۰۲تیر۱۴۰۱ مشاهدهدیگرمطالبخودرو علمودانشمشاهدههمه محققان:بهامیدجلوگیریازبیماریقلبیوسرطانویتامینEوبتاکاروتنمصرفنکنیدچهارشنبه،۰۱تیر۱۴۰۱ محققان:عدمتواناییحفظتعادلروییکپا،احتمالمرگدر10سالآیندهرادوبرابرمی‌کندسهشنبه،۳۱خرداد۱۴۰۱ چینمی‌خواهدزودترازناسااولیننمونه‌هایمریخرابهزمینبرگرداندسهشنبه،۳۱خرداد۱۴۰۱ انزوایاجتماعیباتغییرساختارمغزاحتمالابتلابهزوالعقلراافزایشمی‌دهدسهشنبه،۳۱خرداد۱۴۰۱ دانشمندانچینیمی‌خواهندبرایرصدمادهتاریکیکتلسکوپفضاییقدرتمندبسازنددوشنبه،۳۰خرداد۱۴۰۱ علمودانش محققان:بهامیدجلوگیریازبیماریقلبیوسرطانویتامینEوبتاکاروتنمصرفنکنیدنوشتهتیناپورشاهید ۰ چهارشنبه،۰۱تیر۱۴۰۱ تیناپورشاهید-چهارشنبه،۰۱تیر۱۴۰۱ محققان:عدمتواناییحفظتعادلروییکپا،احتمالمرگدر10سالآیندهرادوبرابرمی‌کندنوشتهتیناپورشاهید ۰ سهشنبه،۳۱خرداد۱۴۰۱ تیناپورشاهید-سهشنبه،۳۱خرداد۱۴۰۱ چینمی‌خواهدزودترازناسااولیننمونه‌هایمریخرابهزمینبرگرداندنوشتهایمانصاحبی ۰ سهشنبه،۳۱خرداد۱۴۰۱ ایمانصاحبی-سهشنبه،۳۱خرداد۱۴۰۱ انزوایاجتماعیباتغییرساختارمغزاحتمالابتلابهزوالعقلراافزایشمی‌دهدنوشتهجوادتاجی ۰ سهشنبه،۳۱خرداد۱۴۰۱ جوادتاجی-سهشنبه،۳۱خرداد۱۴۰۱ دانشمندانچینیمی‌خواهندبرایرصدمادهتاریکیکتلسکوپفضاییقدرتمندبسازندنوشتهایمانصاحبی ۰ دوشنبه،۳۰خرداد۱۴۰۱ ایمانصاحبی-دوشنبه،۳۰خرداد۱۴۰۱ مشاهدهدیگرمطالبعلمودانش مقالاتویژه راهنمایخریدبهترینگوشیهایسامسونگ-تیر١۴٠١نیماجلالیپنجشنبه،۰۲تیر۱۴۰۱بیشتربخوانید راهنمایخریدپاوربانک-تابستان۱۴۰١نیماجلالیچهارشنبه،۰۱تیر۱۴۰۱بیشتربخوانید راهنمایخریدبهترینگوشیهایشیائومی-تیر١۴٠١نیماجلالیسهشنبه،۳۱خرداد۱۴۰۱بیشتربخوانید راهنمایخریدگوشیموبایل-تیر۱۴۰۱نیماجلالییکشنبه،۲۹خرداد۱۴۰۱بیشتربخوانید مقالاتویژه راهنمایخریدبهترینگوشیهایسامسونگ-تیر١۴٠١نوشتهنیماجلالی پنجشنبه،۰۲تیر۱۴۰۱ نیماجلالی-پنجشنبه،۰۲تیر۱۴۰۱ راهنمایخریدپاوربانک-تابستان۱۴۰١نوشتهنیماجلالی چهارشنبه،۰۱تیر۱۴۰۱ نیماجلالی-چهارشنبه،۰۱تیر۱۴۰۱ راهنمایخریدبهترینگوشیهایشیائومی-تیر١۴٠١نوشتهنیماجلالی سهشنبه،۳۱خرداد۱۴۰۱ نیماجلالی-سهشنبه،۳۱خرداد۱۴۰۱ راهنمایخریدگوشیموبایل-تیر۱۴۰۱نوشتهنیماجلالی یکشنبه،۲۹خرداد۱۴۰۱ نیماجلالی-یکشنبه،۲۹خرداد۱۴۰۱ راهنمایخریدساعتومچ‌بندهوشمند-تابستان۱۴۰١نوشتهتحریریهدیجیاتو یکشنبه،۲۹خرداد۱۴۰۱ تحریریهدیجیاتو-یکشنبه،۲۹خرداد۱۴۰۱ کسبوکارمشاهدههمه چراایلانماسکبهفردیمثلتیمکوکبرایمدیریتتسلاوSpaceXنیازدارد؟چهارشنبه،۰۱تیر۱۴۰۱ 20عادتروزانهافرادموفقچیست؟سهشنبه،۳۱خرداد۱۴۰۱ مروریبرزندگیبیلگیتس،موسسمایکروسافتشنبه،۲۸خرداد۱۴۰۱ موفق‌ترینزنانایرانی؛ازحوزهعلموفناوریتاهنرورسانهوتجارتشنبه،۲۸خرداد۱۴۰۱ چگونهبهکمکزبانبدندرمصاحبه‌هایشغلیموفق‌ترظاهرشویم؟دوشنبه،۲۳خرداد۱۴۰۱ کسبوکار چراایلانماسکبهفردیمثلتیمکوکبرایمدیریتتسلاوSpaceXنیازدارد؟نوشتهسعیدعلیپور چهارشنبه،۰۱تیر۱۴۰۱ سعیدعلیپور-چهارشنبه،۰۱تیر۱۴۰۱ 20عادتروزانهافرادموفقچیست؟نوشتهتحریریهدیجیاتو سهشنبه،۳۱خرداد۱۴۰۱ تحریریهدیجیاتو-سهشنبه،۳۱خرداد۱۴۰۱ مروریبرزندگیبیلگیتس،موسسمایکروسافتنوشتهتحریریهدیجیاتو شنبه،۲۸خرداد۱۴۰۱ تحریریهدیجیاتو-شنبه،۲۸خرداد۱۴۰۱ موفق‌ترینزنانایرانی؛ازحوزهعلموفناوریتاهنرورسانهوتجارتنوشتهتحریریهدیجیاتو شنبه،۲۸خرداد۱۴۰۱ تحریریهدیجیاتو-شنبه،۲۸خرداد۱۴۰۱ چگونهبهکمکزبانبدندرمصاحبه‌هایشغلیموفق‌ترظاهرشویم؟نوشتهفرهادریاضی دوشنبه،۲۳خرداد۱۴۰۱ فرهادریاضی-دوشنبه،۲۳خرداد۱۴۰۱ مشاهدهدیگرمطالبکسبوکار اپلیکیشنمشاهدههمهاپلیکیشن‌ها 27برنامهکاربردیاندرویدتیویکهبایدرویتلویزیونخودداشتهباشید اسپاتیفایباقابلیتLiveEventsFeedبرگزاریکنسرت‌هارااطلاع‌رسانیمی‌کند مایکروسافتاز20دیماهدیگرازویندوز8.1پشتیبانینمی‌کند آیپددرiOS16احتمالاقابلیتهومهابهوشمندخودراازدستمی‌دهد اینستاگرامقابلیتجدیدNotesراآزمایشمی‌کند:اشتراک‌گذاریسریعیادداشت‌‌ها گوگل:یکجاسوس‌افزارقدرتمندگوشی‌هایاندرویدیوآیفون‌هاراهدفقراردادهاست اپلیکیشن 27برنامهکاربردیاندرویدتیویکهبایدرویتلویزیونخودداشتهباشیدنوشتهمحمدقریشی ۸ساعتپیش محمدقریشی-۸ساعتپیش اسپاتیفایباقابلیتLiveEventsFeedبرگزاریکنسرت‌هارااطلاع‌رسانیمی‌کندنوشتهنیماجلالی ۸ساعتپیش نیماجلالی-۸ساعتپیش مایکروسافتاز20دیماهدیگرازویندوز8.1پشتیبانینمی‌کندنوشتهجوادتاجی ۱۱ساعتپیش جوادتاجی-۱۱ساعتپیش آیپددرiOS16احتمالاقابلیتهومهابهوشمندخودراازدستمی‌دهدنوشتهنیماجلالی ۱۵ساعتپیش نیماجلالی-۱۵ساعتپیش اینستاگرامقابلیتجدیدNotesراآزمایشمی‌کند:اشتراک‌گذاریسریعیادداشت‌‌هانوشتهجوادتاجی ۱۶ساعتپیش جوادتاجی-۱۶ساعتپیش گوگل:یکجاسوس‌افزارقدرتمندگوشی‌هایاندرویدیوآیفون‌هاراهدفقراردادهاستنوشتهنیماجلالی ۱۷ساعتپیش نیماجلالی-۱۷ساعتپیش قابلیتجدیدتوییتر:دکمه«CC»برایفعالیاغیرفعالکردنزیرنویسویدیوها[تماشاکنید]نوشتهجوادتاجی ۱۸ساعتپیش جوادتاجی-۱۸ساعتپیش مشاهدهدیگرمطالباپلیکیشن پیشنهادها عیسیزارعپور ارزدیجیتال ایرانخودرو بازی تغییررمز سایپا شرایطفروشخودرو کلابهاوس مدیرانخودرو واتساپ موقعیت‌هایشغلیدربارهما ©۱۴۰۱ تمامیحقوقبرایوبسایتدیجیاتومحفوظاست.موضوعاتداغهفته اپلبازارموبایلسامسونگگوگلمایکروسافتاندرویدآیفونهواویشیائومیویندوزناساچینiOSایلانماسکشبکهاجتماعیاینستاگرامآیپدآمازونترفندهاتلویزیونفولکسواگنمدیاتکحافظهرمکامیونوایوموضوعات موبایلنرمافزارواپلیکیشنخودروثبتنامخودروعلمیکسبوکارسوژه‌هااپلیکیشندیجیاتوبرایاندروید دیجیاتوتوسطسرورهایقدرتمندافرانتپشتیبانیمیشود TwitterFacebookInstramTelegram RSSFeedAndroidAppموضوعاتداغهفته اپلبازارموبایلسامسونگگوگلمایکروسافتاندرویدآیفونهواویشیائومیویندوزناساچینiOSایلانماسکشبکهاجتماعیاینستاگرامآیپدآمازونترفندهاتلویزیونفولکسواگنمدیاتکحافظهرمکامیونوایو دربارهماسوژه‌ها TwitterFacebookInstramTelegram RSSFeedAndroidAppتمامیحقوقبرایوبسایتدیجیاتومحفوظاست.©۱۴۰۱/**//**/ ورود ثبتنام نامکاربرییاایمیل رمزعبور نمایش مرابهخاطربسپار ورود رمزعبورخودرافراموشکردهاید؟ نام نامخانوادگی ایمیل نامکاربری رمزعبور نمایش ثبتنام رمزعبورخودرافراموشکردهاید؟لطفانامکاربرییاایمیلخودراواردکنید. رمزعبورجدیدبهایمیلشماارسالخواهدشد. بازنشانیرمزعبور بازگشتبهفرمورود بستن vardotline_ajax_comment_params={"ajaxurl":":\/\/digiato.com\/wp-admin\/admin-ajax.php"};varthemeInfo={"ajax_url":":\/\/digiato.com\/wp-admin\/admin-ajax.php","webiste_url":":\/\/digiato.com"};varajax_login_object={"ajaxurl":":\/\/digiato.com\/wp-admin\/admin-ajax.php","redirecturl":":\/\/digiato.com:443\/","loadingmesse":"\u062f\u0631\u062d\u0627\u0644\u0627\u0631\u0633\u0627\u0644\u0627\u0637\u0644\u0627\u0639\u0627\u062a\u060c\u0644\u0637\u0641\u0627\u0645\u0646\u062a\u0638\u0631\u0628\u0645\u0627\u0646\u06cc\u062f...","recaptcha_site_key":"6LfQWzgcAAAAAPxWWt4XIplorWfzhdEQynxMcAxZ"};vardigiadClient={"disableVideo":"0","user":"0"}; (function(){ functionsendToGoogleAnalytics(metric){ if(typeofga!=="undefined"){ //Assumestheglobal`ga()`functionexists,see: //developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs ga('send','event',{ eventCategory:'WebVitals', eventAction:metric.name, //The`id`valuewillbeuniquetothecurrentpeload.Whensending //multiplevaluesfromthesamepe(e.g.forCLS),GoogleAnalyticscan //computeatotalbygroupingonthisID(note:requires`eventLabel`to //beadimensioninyourreport). eventLabel:metric.id, //GoogleAnalyticsmetricsmustbeintegers,sothevalueisrounded. //ForCLSthevalueisfirstmultipliedby1000forgreaterprecision //(note:increasethemultiplierforgreaterprecisionifneeded). eventValue:Math.round(metric.name==='CLS'?metric.delta*1000:metric.delta), //Useanon-interactioneventtooidaffectingbouncerate. nonInteraction:true, //Use`sendBeacon()`ifthebrowsersupportsit. transport:'beacon', //OPTIONAL:anyadditionalparamsordebuginfohere. //See:web.dev/debug-web-vitals-in-the-field/ //dimension1:'...', //dimension2:'...', //... }); } } varscript=document.createElement('script'); script.src='unpkg.com/web-vitals/dist/web-vitals.iife.js'; script.onload=function(){ //Whenloading`web-vitals`usingaclassicscript,allthepublic //methodscanbefoundonthe`webVitals`globalnamespace. webVitals.getCLS(sendToGoogleAnalytics); webVitals.getFID(sendToGoogleAnalytics); webVitals.getLCP(sendToGoogleAnalytics); } document.head.appendChild(script); }())

Сайт:دیجیاتو - هر لحظه با اخبار فناوریОтчет

Если на сайте есть нарушение, нажмите Сообщить.Отчет

Рекомендуемая информация

Рекомендуемый сайт