پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی - Афганистан - Каталог русского мира

پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

  • 2021-12-31Дата сбора
  • 2022-02-15Обновлено
پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی
  • Адрес веб-сайта:www.sid.ir
  • IP-адрес сервера:185.143.233.73
  • Описание сайта:نمایه رایگان نشریات (مجلات) علمی پژوهشی کشور,ارائه رایگان متن کامل مقالات, اولین و تنها بانک جامع و روز آمد نشریات علمی پژوهشی ایران

доменное имя:www.sid.irОценка

о 5000~500000

доменное имя:www.sid.irпоток

282

доменное имя:www.sid.irХорошо или плохо

Ветка зеленых листьев. Слава Кэт

интернет сайт:پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهیВес

3

интернет сайт:پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهیIP

185.143.233.73

интернет сайт:پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهیсодержание

/*cached?1*/.st-sticky-share-buttons{display:none!important;}.menuli{float:none!important;}grammarly-desktop-integration{display:none;}پایگاهاطلاعاتعلمیجهاددانشگاهیScientificInformationDatabase.a1css{background:url(imes/Journalss.png?-)100%50%no-repeat;padding-right:-130px;}.a2css{background:url(imes/Seminarss.png?-)100%50%no-پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهیrepeat;}.a3css{background:url(imes/Projectss.png?-)100%50%no-repeat;}.a4css{background:url(imes/Unitss.png?-)100%50%no-repeat;}.a5css{background:url(imes/Journalss.png?-)100%50%no-repeat;font-weight:bold;font-size:16px;}.a6css{background:url(imes/Seminarss.png?-)100%50%no-repeat;font-weight:bold;font-size:16px;}.a7css{background:url(imes/news1.png)100%50%no-repeat;}.a8css{background:url(imes/cntus.png)100%70%no-repeat;background-size:36px36px;}.{margin:0auto;position:relative;}/*ulli{float:right;margin-left:-80px;}*/ullia{padding-right:70px;}.li2{height:60px;}.li3{height:50px;margin-top:-5px;}.li4{height:50px;/*margin-top:-5px;*/}#contentdiv{display:block;position:relative;background-size:1020px470px;height:560px;}@media(max-width:1000px){.menu{background-color:rgba(255,255,255,.8)!important;}}@media(min-width:1001px){.menu{background-color:rgba(255,255,255,.5)!important;}}#corona{background-color:#fd8e8e;}#corona,#coronaspan,#coronaa{font-family:Calibri,'bkoodak',sans-serif,Tahoma,Verdana;}@media(max-width:630px){#corona>span{display:none!important;}} نسخهجدیدسایتSپایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهیID.irبانکنشریاتفارسیایرانبانکهمایشهایعلمیفارسیایرانبانکطرحهایپژوهشیفارسیایرانبانکمراکزعلمیتخصصیایرانEnglishJournalsDatabaseofIranEnglishSeminarsDatabaseofIranورودبهسامانهترجمهمتونعلمیکارگاههاودورههایآموزشیبلاگمرکزاطلاپایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهیعاتعلمیتماسباما هرگونهبازنشراطلاعاتبانکهایتحتاختیاراینمرکزتنهاباایجادپیوندبهتارگاهSIDوذکرمنبعمجازاست.استفادهازلوگووناممرکزبهعنوانحامیوهمکارعلمی،بدوناخذمجوزکتبیاز“مرکزاطلاعاتعلمیجهاددانشگاهی”پیگردقانونیدارد.© تمامیحقوقاینپایگاهبرایمرکزاطلاعاتعلمیجهاددانشگاهیمحفوظاست2022window.dataLayer=window.dataLayer||[];functiongt(){dataLayer.push(arguments);}gt('js',newDate());gt('config','UA-6-1');window.dataLayer=window.dataLayer||[];functiongt(){dataLayer.push(arguments);}gt('js',newDate());gt('config','UA-5-1');

Сайт:پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهیОтчет

Если на сайте есть нарушение, нажмите Сообщить.Отчет

Рекомендуемая информация

Рекомендуемый сайт