دانلود رایگان نرم افزار - Афганистан - Каталог русского мира

دانلود رایگان نرم افزار

  • 2021-12-31Дата сбора
  • 2022-02-15Обновлено
دانلود رایگان نرم افزار
  • Адрес веб-сайта:www.soft98.ir
  • IP-адрес сервера:79.127.127.35
  • Описание сайта:دانلود رایگان نرم افزار،کرک و سریال نرم افزار،آنتی ویروس،ویندوز 7،ویندوز 8.1،ویندوز 10،ویندوز 11،برنامه اندروید،نرم افزار اندروید،نرم افزار مهندسی،برنامه نویسی،اندروید،ویندوز

доменное имя:www.soft98.irОценка

о 500~20000

доменное имя:www.soft98.irпоток

339

доменное имя:www.soft98.irХорошо или плохо

Смешанное хорошее и плохое. Сопутствующие приобретениям и потерям свирепые

интернет сайт:دانلود رایگان نرم افزارВес

5

интернет сайт:دانلود رایگان نرم افزارIP

79.127.127.35

интернет сайт:دانلود رایگان نرم افزارсодержание

دانلودرایگاننرمافزارسافت٩٨خانهسیستمعاملسیستمعاملویندوزویندوز11ویندوز10ویندوز8.1ویندوز7ویندوزXPویندوزServerسایرسیستمعامل‌هالینوکسمکینتاشاندرویدسایربخش‌هامجازیسازیآپدیتویندوزفعالسازویندوزوآفیسمباحثدرانجمنمباحثومشکلاتسیستمعامل‌هاآموزش‌هایمربوطبهسیستمعامل‌هانرم‌افزارنرم‌افزارپشتیبانگیریازاطلاعات(ویندوز|مکینتاش)بازیابیاطلاعات(ویندوز|مکینتاش)مدیریتپارتیشن‌هامدیریتهارددیسکبهینهسدانلود رایگان نرم افزارازیسیستمعامل(ویندوز|مکینتاش)حذفنرم‌افزار(ویندوز|مکینتاش)فشردهساز(ویندوز|مکینتاش)ابزاررجیستریمدیریتپسوردفرهنگلغتابزاردسکتاپ(ویندوز|مکینتاش)اسکرینسیورابزارگرافیکوعکس(ویندوز|مکینتاش)نرم‌افزارقفلگذاری(ویندوز|مکینتاش)ابزارفلشساختانیمیشن(ویندوز|مکینتاش)درایورسختافزارابزارآفیس(ویندوز|مکینتاش)ابزارPDFابزارسیدی(ویندوز|مکینتاش)نرم‌افزارفارسینرم‌افزارمهندسیبرنامهنویسیکامپوننتنرم‌افزارمکینتاشاینترنتابزار اینترنت(ویندوز|مکینتاش)مدیریتدانلود(ویندوز|مکینتاش)مرورگروبپیامرسانمدیریتایمیلکنترلسیستمازراهدورابزارشبکهمدیریتFTPطراحیوبابزاروبمستراسکریپتمالتیمدیاپلیرموزیکوفیلمنمایشفیلم(ویندوز|مکینتاش)پخشصوتویرایشگرفیلم(ویندوز|مکینتاش)ویرایشگرصوت(ویندوز|مکینتاش)مبدلفرمتصوتیوتصویری(ویندوز|مکینتاش)کدکهایصوتیوتصویریتصویربرداریازدسکتاپ(ویندوز|مکینتاش)امنیتیابزارامنیتی(ویندوز|مکینتاش)آنتیویروسفایروالضدهکوجاسوسیآپدیتآنتیویروسحذفوپاکسازیاطلاعاتموبایلاندرویدبرنامه‌هایکاربردیمدیریتاپلیکیشن‌هاپیامرسانمدیریتوارسالSMSمدیریتایمیلمدیریتفایلبهینهسازقفلگذاریوامنیتیویرایشومدیریتعکسمرورگروبصفحهکلیدلانچروشخصیسازیهواشناسیاندرویداندرویدپلیرموزیکوفیلمآفیسواداریدفترچهتلفنوشماره‌گیرمسیریابومکانیاباینترنتابزارهامدیریتوضبطتماسویرایشموزیکوفیلمپزشکیوسلامتهمراهبانکبرنامه‌هایپارسیاندرویدبرنامه‌هایمذهبیاندرویدسایربازیاندرویدزنگموبایلوالپیپرموبایلنرم‌افزارموبایلشبیهسازاندرویدسایرنرم‌افزارهامباحثدرانجمنمباحثومشکلاتاندرویددرانجمنگرافیکگرافیکپلاگینفتوشاپپلاگینویدئوییفونتآموزشیآموزشیآموزشوترفندویندوز8و10و11آموزشزبانRosettaStoneکتابالکترونیکیمجلاتنکات،ترفندهاوآموزش‌هایمربوطبهفتوشاپآموزش‌هاینرم‌افزارهاودانلود رایگان نرم افزارسیستمعامل‌هاآموزشویدیویینرمافزارهایکاربردیبازیبازی(ویندوز)مباحثومشکلاتبازی‌هابخشاندرویدانجمنسافت٩٨رفعمشکلاتنرم‌افزاریورودبهانجمنرفعمشکلاتنرمافزارسافت٩٨ابزارهایرمزگشاییفایل‌هایقفلشدهتوسطباج‌افزارهاتاپیکجامعدانلودنرم‌افزار‌هایکاربردی(قرارنگرفتهدرسایت)نرم‌افزارهایپیشنهادیکاربران(معرفینرم‌افزارهایکاربردی)بخشفعالسازیقانونیانواعویندوزوآفیسدرخواستکرکوفعالسازنرمافزارهادرخواستنــرمافــزارودرایــورمستقیمسازیلینک‌هایآپلودسنترهااکانتپرمیومسایت‌هایفایلشرینگراهنماییبرایخرید،ارتقاوتعویضقطعاتلیستدستهبندیشدهآموزشنرم‌افزار‌هاایجادتغییراتدلخواهدرویندوز10(لیستآموزش‌ها،ترفندهاوحلمشکلاترایج)ایجادتغییراتدلخواهدرویندوز11(لیستآموزشدانلود رایگان نرم افزار‌ها،ترفندهاوحلمشکلاترایج)اطلاعیهنرمافزارهاییکهبههمراهکرک،سریالیاPatchدرسایتقراردادهمیشوند،اکثرادرصورتاتصالبهاینترنتغیرفعالمیشوند.برایجلوگیریازارتباطنرمافزارهاییکهبهاینترنتنیازندارند،ازنرمافزارWindowsFirewallControlاستفادهکنیدتادراستفادهازنرمافزارها،آپدیتخودکارآنهاویامصرفپهنایبانداینترنتدچارمشکلنشوید.برایراحتیدردانلودفایلهاودانلودباسرعتبالا،ازنرمافزارهایمدیریتدانلودمانندFDMیاIDMاستفادهکنید.بعلتمشکلامنیتیدرورژنهایقدیمینرمافزارWinrar،درصورتتمایلنرمافزارراکاملحذفکنیدونسخه(v6.11)رانصبکنید.سایتوسروردانلودسافت۹۸درداخلکشورودردیتاسنترآسیاتکمیزبانیمیشودودرسامانهثبتدامنههایاینترنتیبامیزبانیداخلیثبتوتاییدشدهاست.(درقسمتنشانیوبسایت،soft98راجستجوکنید)جهتاطلاعازنیمبهابودنترافیکدانلودیازسافت۹۸باشرکتیکهاشتراکاینترنتتهیهکرده‌ایدتماسبگیریدودرصورتنیمبهانبودندرسامانه195.cra.irشکایتخودراثبتکنید.نوعشکایت:مشکلاتمالیوتعرفهموضوعشکایت:عدمرعایتتعرفهترافیکداخلوبینالمللیمتوجهشدمتماسبامدیریتتبلیغــاتپیشنهادات،انتقاداتومشکلاتسایتاستفادهازامکاناتسایترایگاناستامّا:1.شماباعضویتدرسایتمی‌تونیدنرم‌افزاریروکهباهاشزیادسروکارداریدروبهعلاقمندی‌هایخوداضافهکنیدوازطریقگزینهعلاقمندی‌هاکهدرپنلکاربریشماقراردارهباورودبهسایتازآپدیتشدناونمطلعبشید.2.شماباعضویتدرسایتمیتونیدباورودبهسایتورفتنبهکنترلپنلوکلیکبررویجدیدترینمطالب،جدیدترینمطالببعدازآخرینورودخودتونرومشاهدهکنید.3.شماباعضویتدرسایتمیتونیدباورودبهسایتورفتنبهکنترلپنل۳۰مطلبآخرسایترومشاهدهکنید.4.شماباعضویتدرسایتمیتونیدباورودبهسایت،تصویریازمحیطکرکشدهنرم‌افزار(درصورتیکهقراردادهشدهباشد)رامشاهدهکنید.ورودبهسایت×نامکاربریلطفاًنامکاربریراواردکنیدرمزمرافراموشکردمرمزعبورلطفاًرمزعبورراواردکنیدورودبهسایتکاربرجدیدهستید؟عضویتدرسافت۹۸برایاستفادهازاینقسمتبایدوارداکانتیاعضوشویدجستجوتاریخچهلطفاًکلیدواژهموردنظرراواردکنیددانلودرایگاننرم‌افزارمطالبنرم‌افزارمطالباندرویداخباروبMicrosoftEdge103.0.1264.37Win/Mac/Android+PortableمرورگرمایکروسافتاجMediaInfo22.06Win/Mac+PortableمشاهدهاطلاعاتفایلصوتیوویدئوییOpera88.0.4412.53Win/Mac/Linux+GXGamingBrowserمرورگراپراStartAllBack3.4.3.4436جایگزینمنویاستارتدرویندوز11AIMP5.03.2392Win/Android+PortableپخشفایلصوتیGoogleChrome103.0.5060.53Win/Mac/Linux+PortableمرورگرگوگلکرومHWiNFO7.26.4800+PortableنمایشدقیقاطلاعاتسختافزارWiseCare365Pro6.3.2.610+PortableبهینهسازیویندوزWindows10Maner3.6.6+Portableمدیریتوبهینهسازیویندوز107Zip(7-Zip)22.00+Easy7-Zip0.1.6نرمافزارفشردهسازیفایل‌CrystalDiskInfo8.17.2+PortableنمایشاطلاعاتومشخصاتهارددیسکKMPlayer4.2.2.66+2022.5.26.12Win/Mac+PortableپخشفیلمWinaeroTweaker1.40+PortableایجادتغییراتدلخواهدرویندوزK-LiteCodecPackMega17.0.5پلیروکدکتصویریInstram242.0.0.0.7+LiteبرنامهاینستاگرامبرایاندرویدClubhouse22.06.21برنامهشبکهاجتماعیکلابهاوساندرویدShazam12.29.0-جستجویخوانندهازطریقموزیکدراندرویدMXPlayerPro1.46.10+LiteپخشحرفهایفیلمدراندرویدLarkMusicPlayerPro5.28.6پخشحرفهایموزیکدراندرویدMicrosoftSwiftKeyKeyboard8.10.16.3تایپسریعوهوشمنددراندرویدXPlayerPremium2.3.0.4پخشتمامفرمتهایویدیوییدراندرویدPicsArtGold20.0.2+LiteویرایشویدیووعکسدراندرویدShareMe(MiDrop)3.22.06انتقالواشتراکگذاریسریعفایلدراندرویدSmartLauncherPro6.0.049لانچرزیبابرایگوشیاندرویدنشان10.6.0NeshanنقشهومسیریابسخنگوبرایاندرویدAdvancedDownloadManerPro14.0.7+Liteمدیریتدانلوددراندرویدتپسی4.12.1+راننده4.7.0برنامهدرخواستاینترنتیتاکسیمشاهدهمطالببخشاندرویدلیستقیمتروزگوشیسامسونگ،شیائومیوآیفوندربازارایران+مشخصاتفنی13مقایسهسامسونگگلکسیS21FEباردمیK50پروشیائومی؛قدرتمندترینگوشیگیمینگ231دانلودWallpaper4Kباموضوعسختافزارکامپیوتر(مجموعه8)121تاریخانتشاربازیقصهبیستونمشخصشد+تریلرجدید127مشخصاتسیستمموردنیازCODWarzoneبرایگوشیهایاندرویدوiOSقیمتبهترینگوشیهایگیمینگامروز3تیر1401(شیائومی،سامسونگ،آیفونو...)854پوکوF4رسمارونماییشد؛قیمتومشخصاتفنی1854دوسیستمپیشنهادیگیمینگدررنجبودجه28و35میلیونتومان6462لیستقیمتروزخودروهایسایپاوایرانخودرو402مقایسهپوکوM4پروباپوکوX4پرو؛تازه‌واردهایپرسروصدا1531لیستقیمتانواعگوشیسامسونگدربازارایران242۱۱روشبرایحلمشکلآپلودنشدنویدئودراینستاگراممشاهدهادامهلینکدونیخبرهایتکنولوژیLinkdoniRSSTwitterFacebookInstramلیستقیمتروزگوشیسامسونگ،شیائومیوآیفوندربازارایران+مشخصاتفنی13مقایسهسامسونگگلکسیS21FEباردمیK50پروشیائومی؛قدرتمندترینگوشیگیمینگ231دانلودWallpaper4Kباموضوعسختافزارکامپیوتر(مجموعه8)121تاریخانتشاربازیقصهبیستونمشخصشد+تریلرجدید127مشخصاتسیستمموردنیازCODWarzoneبرایگوشیهایاندرویدوiOSقیمتبهترینگوشیهایگیمینگامروز3تیر1401(شیائومی،سامسونگ،آیفونو...)854پوکوF4رسمارونماییشد؛قیمتومشخصاتفنی1854دوسیستمپیشنهادیگیمینگدررنجبودجه28و35میلیونتومان6462لیستقیمتروزخودروهایسایپاوایرانخودرو402مقایسهپوکوM4پروباپوکوX4پرو؛تازه‌واردهایپرسروصدا1531لیستقیمتانواعگوشیسامسونگدربازارایران242۱۱روشبرایحلمشکلآپلودنشدنویدئودراینستاگرامدرحالبارگذاری... MicrosoftEdge103.0.1264.37Win/Mac/Android+Portableمرورگرمایکروسافتاج اینترنت/مرورگروبSalaR2تیر1401 MicrosoftEdge مایکروسافتپسازتلاشفراوانمرورگر اجراجایگزیناینترنتاکسپلوررکرداماباوجودفایرفاکسوگوگلکرومبازهمنتوانستجاییدربینکاربراناینترنتبرایخوددستوپاکند.درنهایتمایکروسافتتصمیمگرفتتامرورگرMicrosoftEdgeراباهستهکرومیوماحیاکندکهظاهریشبیهبهگوگلکرومدارد.سرعتبالاازنقاطقوتمرورگر Edgeمیباشدوکمبودیکهازنسخهقبلمشاهدهمیشددرایننسخهجبرانشدهوآنپشتیبانیازافزونههایمتنوعوپرکاربرداست،کهباوجودهستهکرومیومامکاندانلودونصبافزونههایگوگلکرومازchromewebstoreوجوددارد. ادامــهمطلـب MediaInfo22.06Win/Mac+Portableمشاهدهاطلاعاتفایلصوتیوویدئویی مالتیمدیاTRACKER2تیر1401 MediaInfo نرمافزاریاستکهاطلاعاتدقیقفایلهایصوتیوتصویریرادراختیارشماقرارمیدهد.تعدادزیادیفرمتویدئوییوصوتیوجوددارندبنابراینشمایکفایلکمکیبرایاینکهبدانیدکدامکدکبرایپخشآنهانیازاستلازمدارید.نرمافزارMediaInfoدراینمواقعابزارموردنیازشماستومیتواندتمامیفرمتهایرسانهایراآنالیزکردهویکگزارشکاملازتماماطلاعاتفایلموردنظرشماارائهدهد.اطلاعاتپایهکهتوسطنرمافزارMediaInfoارائهمیشودنامفایل،زمانپخش،اندازهفایلواطلاعاتحرفهایترمانندکدکموردنیاز،بیتریت،تعدادکانال،کیفیتدرکنارآنارائهخواهدشد.همچنینمیتوانیدایناطلاعاترابهصورتگزارشیخروجیبگیرید. ادامــهمطلـب Opera88.0.4412.53Win/Mac/Linux+GXGamingBrowserمرورگراپرا اینترنت/مرورگروبSalaR2تیر1401 Opera مرورگراپرابرایکاربری‌هایعمومیاینترنتنظیرنمایشوبسایت‌ها،دریافتوارسالنامه‌هایالکترونیکی،مدیریتارتباطات،گفتگویبرخطآی‌آرسی،بارگذاریازطریقپروتکلبیت‌تورنتوخواندنفیدهایوبمورداستفادهقرارمی‌گیرد.اپرابرایرایانه‌هایشخصی،تلفن‌هایهمراهوتبلت‌هابهطوررایگانعرضهمی‌گردد.اپرابهصورتیکپروژهتحقیقاتیدرشرکتتله‌نور،بزرگترینشرکتارتباطینروژی،پابهعرصهوجودگذاشت.اجزایاصلیاپراعبارتندازمروربرپایه‌هاتب‌ها،امکاناتکوچکوبزرگنماییصفحات،تنوعاشکالنشانگرموسویکبخشمدیریتبارگذارییکپارچه‌است.ازنظرامنیتیاپراداراییکمحافظداخلیدرمقابلحملاتفیشینگوبرنامه‌هایموسومبهبدافزار(Malware)است،همچنیندارایتواناییحفظامنیتدرهنگاممروروبسایت‌هاوحذفاطلاعاتشخصیهمچونکوکیاست. ادامــهمطلـب StartAllBack3.4.3.4436جایگزینمنویاستارتدرویندوز11 نرمافزارویندوز/ابزاردسکتاپTRACKER1تیر1401 StartAllBack نرمافزاریکاربردیجهتجایگزینمنویاستارتدرویندوز11میباشد.هنگامکارباویندوز11متوجهتغییربزرگیدررابطکاربریآنخواهیدشدکهعبارتاستازتغییرمنویاستارتاینویندوزباظاهرمنویاستارتویندوز10یا7میباشدوازآنجاییکهبسیاریازکاربرانویندوزازهماننسخههایابتداییویندوزبهاینمنویپرکاربرددسترسیداشتهاندممکناستازاینمنویاستارتجدیدناراضیبودهوبدنبالراهکاریبرایبازگرداندنمنوهایقبلیباشند،StartAllBackبهشماکمکمیکندتااینمشکلرابهراحتیرفعنمودهودکمهاستارتکاربردیتررابهویندوز11بازگردانید. ادامــهمطلـب AIMP5.03.2392Win/Android+Portableپخشفایلصوتی مالتیمدیا/پخشصوتSalaR1تیر1401 AIMP یکیازبهترینوزیباتریننرمافزارهایپخشموزیکوفایلصوتیمیباشدکهقادراستتاازتمامیفایلهایموسیقیکهدرفرمتهایصوتیمختلفقراردارندپشتیبانیکندودرمحیطیبسیارزیبااقدامبهپخشآنهانماید.شماتوسطنرمافزارAIMPبهراحتیمیتوانیدفایلهایصوتیموردنظرتانراازروشهایAddFiles,AddFolder,AddPlaylistوحتیDrandDropسادهواردنرمافزارکنیدوسپساقدامبهپخشآنهانمایید.نرمافزارAIMPدرمقایسهباسایرنرمافزارهاییکهدرزمینهیپخشفایلهایصوتیساختهشدهانددارایحجمبسیارمناسبیمیباشدزیرااکثرپلیرهایزیباوپرکاربرددارایحجمهایبسیارزیادیهستندومدتزماناجرایآنهابسیارطولمیکشدامااینپلیربااینامکاناتفوقالعادهدارایحجممناسبیاست. ادامــهمطلـب GoogleChrome103.0.5060.53Win/Mac/Linux+Portableمرورگرگوگلکروم اینترنت/مرورگروبSalaR1تیر1401 GoogleChrome گوگلکرومیکمرورگراینترنتمتن‌بازاستکهتوسطشرکتگوگلعرضهشد.مرورگرGoogleChromeبرپایههستهمرورگراپن‌سورسWebKitنوشتهشدهاست.ازامکاناتوقابلیتهایGoogleChromeمیتوانبهTabbedbrowsing،امکاناتیمشابهPrivacyدرویندوزاکسپلورروSpeedDialدرمرورگراپرااشارهنمود.اینمرورگرفوقالعادهسریعشرکتگوگلهمانندسایتگوگلازظاهربسیارسادهایتشکیلشدهاست.ازمزیتهایگوگلکروممیتوانبهوجودبخشیبانامTaskmanerیامدیریتپردازشهادراینمرورگراینترنتاشارهکردکهقابلیتمدیریتتبهایبازشدهوپلاگینهایبارگزاریشدهرابهکاربرمیدهد. ادامــهمطلـب صفحهقبل12345678910...938صفحهبعدآسیـاتکلیستنرم‌افزارهایکاربردینرم‌افزارمدیریتدانلودبروزشدهدر10خرداد1401نرم‌افزارWinrarبروزشدهدر2فروردین1401مرورگرFirefoxبروزشدهدر19خرداد1401مرورگرGoogleChromeبروزشدهدر1تیر1401مرورگرMicrosoftEdgeبروزشدهدر2تیر1401نرم‌افزارRevoUninstallerبروزشدهدر16خرداد1401MusicPlayerپخشفایلصوتیبروزشدهدر1تیر1401VideoPlayer‌پخشفایلتصویریبروزشدهدر26خرداد1401ابزاررایتCD/DVDبروزشدهدر20خرداد1401درایومجازیبروزشدهدر14فروردین1401FoxitReaderمشاهدهPDFبروزشدهدر5اردیبهشت1401نرم‌افزارAnyDeskبروزشدهدر13خرداد1401WindowsFirewallControlبروزشدهدر20اردیبهشت1401AdvancedSystemCareبروزشدهدر18خرداد1401JaSERuntimeبروزشدهدر3اردیبهشت1401++MicrosoftVisualCبروزشدهدر31خرداد1401Microsoft.NETFrameworkبروزشدهدر19خرداد1401محصولاتESETبروزشدهدر8فروردین1401محصولاتKasperskyبروزشدهدر1اسفند1399درایورکارتگرافیکبروزشدهدر1خرداد1401پارسینویسپارسینویسیدرمحیطنرمافزارهاBlueLifeHostsEditorویرایشفایلHostsویندوزInternetOffقطعموقتیاکاملاینترنتادامهلیستنرم‌افزارهایکاربردیﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺕ۱۴۰۱-۱۳۸۹©طبقماده12فصلسومقانونجرائمرایانه‌ایهرگونهکپیبرداریازطرحقالب، مطالبوفایل‌هایتارنمایسافت‌ ٩٨بههرنحو،پیگردقانونیدارداستفادهازمطالبسافت٩٨بههرنحو،تنهاباکسباجازهکتبیازمدیریتامکانپذیرمی‌باشدسافت٩٨توسطهاستدیالوبهرویسرورهای آسیاتکـ پشتیبانیمی‌شودودارایترافیکنیمبهامی‌باشدبرنامهنویسیوطراحیوبسایتSMostafa.irتعرفهدانلودازسافت۹۸×سایتوسروردانلودسافت۹۸درداخلکشورودردیتاسنترآسیاتکمیزبانیمیشودودرسامانهثبتدامنههایاینترنتیبامیزبانیداخلیثبتوتاییدشدهاست(درقسمتنشانیوبسایت،soft98راجستجوکنید).جهتاطلاعازنیمبهابودنترافیکدانلودیازسافت۹۸باISPخودتماسبگیریدودرصورتنیمبهانبودندرسامانه195.cra.irشکایتخودراثبتکنید.نوعشکایت:مشکلاتمالیوتعرفهموضوعشکایت:عدمرعایتتعرفهترافیکداخلوبینالمللیبستن

Сайт:دانلود رایگان نرم افزارОтчет

Если на сайте есть нарушение, нажмите Сообщить.Отчет

Рекомендуемая информация

Рекомендуемый сайт